ประมุวลภาพประชุมสามัญประจำปี / Photo AGM Events
AGM 2011/2554
AGM 2012/2555
AGM 2013/2556 AGM 2014/2557 AGM 2015/2558
AGM 2016/2559 AGM 2017/2560 AGM 2018/2561
AGM 2019/2562 AGM 2020/2563 AGM 2021/2564

 

379, Jalan Masjid Negeri, 11600, Pulau Pinang, Malaysia
Copyright: MSBUDDHISTMONK.ORG
Webmaster: P.M. KHIM
Email: msbm@hotmail.com