1) วัดพิกุลทองวราราม / Wat Phikulthong Vararam

Chief Abbot: พระครูสุวรรณวรานุกูล / Phra Khru Suwanwaranukul

Alamat: Kg. Terbak, 16200 Tumpat,
Kelantan.

Telefon: 012-9497999


2) วัดแจ้งพุทธาวาส / Wat Cheng Buddhavas

Chief Abbot: พระครูวิสุทธิธรรมรัตน์ / Phra Khru Visuddhammarat

Alamat: Kg. Terbak, 16200 Tumpat, Kelantan.

Telefon: 012-9581587


3) วัดชลประชุมธาตุชนาราม / Wat Chonprachumthatchanaram

Chief Abbot: พระครูเกษมธรรมวิภัชร / Phra Khru Kassemdhamaviphad

Alamat: Kg. Dalam, 16200 Tumpat,
Kelantan.

Telefon:019-9652278


4) วัดโคกสยาวนาราม / Wat Kok Seya Vanaram

Chief Abbot: พระครูสุทธศีลาภรณ์ / Phra Khru Sutthaksilaphorn

Alamat: Kg. Kok Seraya, 16200 Tumpat,
Kelantan.

Telefon: 019-9815109


5) วัดมัชฌิมาราม / Wat Machimaram

Chief Abbot:

Alamat:Lot No. 2367, Kg Jubakar,
Jalan Pengkalan Kubur, 16200 Tumpat,
Kelantan.

Telefon: 09-7211769


6) วัดประชุมธาตุชนาราม / Wat Prachumthat Chanaram

Chief Abbot: พระครูพิพัฒน์อรรถกิจ / Phra Khru Phiphatatthakit

Alamat: Kg. Jubakar, Jln. Pengkalan Kubur,
16200 Tumpat, Kelantan.

Telefon: 019-9813769

7) วัดใหม่สุวรรณคีรี / Wat Mai Suwankhiri

Chief Abbot: พระสวัสดิ์ ปิยวณฺโณ / Phra Athikarn Sawad

Alamat: Kg. Bukit Tanah, 16200 Tumpat
Kelantan.

Telefon: 017-9748073

8) วัดพิกุลใหญ่ / Wat Phikulyai

Chief Abbot: พระครูสุวรรณวุทฒิธร / Phra Khru Suvanvutthithorn

Alamat: Kg Jubakar, Jln. Pengkalan Kubur
16200 Tumpat, Kelantan .

Telefon: 013-9982833

9) วัดบางตะหวาศิลาลอย / Wat Bangtawa Silaloi

Chief Abbot: พระดำรงค์ ฐิตจิตฺโต (รก.) / Phra Damrong Thitacitto

Alamat: Kg. Mentua, Pengkalan Kubur, 16200 Tumpat, Kelantan.

Telefon: 09-7211639

10) วัดสุคนธาราม / Wat Sukhontharam

Chief Abbot: พระครูสุคนธรรมคุณ / Phra Khru Sukhondhammakhun

Alamat: Kg. Kubang Panjang, 16200 Tumpat, Kelantan.

Telefon: 019-9412372

11) วัดประชาจีนาราม / Wat Prachacinaram

Chief Abbot: พระพิศาลสมณกิจ / Phra Phisalsamanakit

Alamat: Kg. Kulim, Wakaf Bharu, 16200 Tumpat, Kelantan.

Telefon: 019-9812441

12) วัดโพธิวิหาร / Wat Photiviharn

พระครูสังฆรักษ์กกไกว จนฺทูปโม / Phra Khru Sangkharak Kok Wai Candupamo

Alamat: Kg. Jambu, 16200 Tumpat Kelantan.

Telefon: 019-9515222

13) วัดอูตตมาราม / Wat Uttamaram

Chief Abbot: พระครูอุดมธรรมปฎิภาณ / Phra Khru Udomdhammapatibhan

Alamat: Kg. Teresek, Repek, 17070 Pasir Mas,
Kelantan.

Telefon: 012-9085479

14) วัดโฆสการาม / Wat Khosakaram

Chief Abbot: พระมหามานพ อติโรจโน (รก) / Phra Mahanop Atirocano

Alamat: Kg Teresek, Repek, 17070 Pasir Mas, Kelantan.

Telefon: 013-9476288 / 017-9157899

15) วัดจีนประดิษฐาราม / Wat Chinpradittharam

Chief Abbot: พระครูปัญญาวรธรรม / Phra Khru Panyavoratham

Alamat: Kg. Tendong, 17070 Pasir Mas, Kelantan.

Telefon: 019-9403191

16) วัดจำปาแก้ว / Wat Champakeow

Chief Abbot: พระครูอดุลศักดิ์ อตุโล (รก) / Phra Khru Adulsakh Atulo

Alamat: Kg. Bukit Panau, 17500 Tanah Merah,
Kelantan.

Telefon: 09-9661803

17) วัดอริยคีรี / Wat Ariyakiri

Chief Abbot: รก.

Alamat: Kg. Aril, Pauh Lima, 16090 Kota Bharu, Kelantan.

Telefon: 019-9667102

18) วัดปทุมวิหาร / Wat Pathumviharn

Chief Abbot: พระครูปทุมธรรมานันท์ / Phra Khru Pathumdhammanan

Alamat: Kg. Balai, 16300 Bachok, Kelantan.

Telefon: 012-9583641

19) วัดโพธิญาณพุทธธรรม / Wat Photiyarn Buddhadham

Chief Abbot: พระอธิการทอง ธมฺมธโร (รก) / Phra Athikarn Thong Dhammadaro

Alamat: Kg. Balai, Perupuk, 16300 Bachok,
Kelantan.

Telefon:

20) วัดพุทธทักษิณผาลุการาม / Wat Buddhathaksin Phalukaram

Chief Abbot: พระครูสังวรพุทธิคุณ/ Phra Khru Sangvaraphutthikhun

Alamat: Kg. Semerak, Cherangruku, 16800 Pasir Puteh, Kelantan.

Telefon: 012-9514357

 

 


©MSBUDDHISTMONK.ORG