รัฐเคดาห์
ที่
รายนาม
วัด
บริจาค
1.
พระราชธรรมธาดา วัดเทพบัณฑิต
2.
พระราชมงคลศีลคุณ วัดวิสุทธิประดิษฐาราม
RM300.00
3.
พระครูจิรปุญโญภาส วัดถ้ำคีรีวงษ์
4.
พระครูธรรมบาลเพิ่ม อริยวํโส วัดเทพสุวรรณาราม
5.
พระครูศรีโพธิวิเทศ วัดโพธิเจติยาราม
RM100.00
6.
พระครูใบฎีกาอนันต์ สุทฺธมโน วัดสุนทรประชาราม
7.
พระใบฎีกาบุญลือ อนุตฺตโร วัดเวฬุวัน (นาใน)
8.
พระใบฎีกากริน กตปุญฺโญ วัดลำปำ
RM300.00
9.
พระนิโครธธรรมธาดา วัดนิโครธาราม
10.
พระอธิการผวน กมฺผุวณฺโณ วัดสโมสรราชานุประดิษฐ์
11.
พระครูวัชรจิตตาภิรม วัดจินดาราม
12.
พระครูสังฆรักษ์อนงค์ อนงฺคโณ วัดวนรัตนาราม
13.
พระครูสุเทพวรารักษ์ วัดเทพชุมนุม
14.
  วัดลำเด็น
15.
  วัดคลองกาบ
16.
พระครูสมุห์เซี้ยน สุเมธโส วัดจันทร์หอม
17.
พระสมุห์ประยูร ปสนฺนจิตฺโต วัดจงเจริญสุทธาวาส
18.
พระอธิการเนือม อาวุฑฺธมฺโม วัดเตราะปาดัง
19.
พระสมุห์น้อย กิตฺติสาโร วัดไทยเจริญ
20.
พระใบฎีกาชวลิต ชวนปญฺโญ วัดกาไหล
21.
พระครูจารุธรรมาภรณ์ วัดธรรมศิริวราราม
RM300.00
22.
พระครูสิทธิคณารักษ์ วัดรัชตคีรี
23.
พระอธิการเหงียน อภิชาโต วัดสามัคคีรัตนาราม (คลองช้าง)
RM300.00
24.
พระครูวิศาลธรรมวิเทศ วัดสังฆาราม
RM300.00
25.
พระครุพิพัฒน์ธรรมกิจ วัดดำรงรัตนาราม
26.
พระใบฎีกาวาส สิริปญฺโญ สำนักสงฆ์รัตนาราม (เปอฆัง)
27.
พระครูใบฎีกาสมชาย เขมโก วัดวิบูลวราราม
28.
พระอธิการสวาส ปาสาธิโก วัดพระธาตุปาเลไลย์
29
พระอาจารย์สนั่น นนฺทโก วัดสระหลวง
30.
พระอธิการจักรพันธ์ ชุตินฺธโร
วัดกำปงตัส
31.
พระชาเดอร์ จนฺทสาโร วัดบุญญาราม
32.
พระครูปลัดอาคม สุมงฺคโล วัดจิตราราม
33.
  วัดพิกุลธาราราม
34.
พระครูสมุห์สังข์ สิริจนฺโท วัดเกาะลังกาวีวนาราม
35.
พระครูปลัดโรจนชัย ชยธมฺโม วัดไทยประดิษฐาราม Saibontor
36.
พระสมุห์เขียม ปญฺญาวโร วัดพระธาตุปุญญสุนทราราม
37.
พระอธิการธัมมรงค์ ธมฺมธโร วัดราชประดิษฐ์ Bkt. Pinang
RM300.00
38.
  วัดพุทธยปติฏฐาราม Ola Madu
39.
  สำนักสงฆ์บ้านดินแดง
รัฐปีนัง
ที่
รายนาม
วัด
บริจาค
1.
พระครูปัญญาศาสนานุรักษ์ วัดปิ่นบังอร
RM300.00
2.
พระครูวชิรธรรมาภินันท์ วัดปิ่นบังอรใน
RM300.00
3.
พระครูโพธิธรรมวัตร วัดบุปผาราม
RM300.00
4.
  วัดชัยมังคลาราม
5.
พระครูจันทธรรมสารคุณ วัดจันทราราม
RM300.00
6.
พระมหาคิ้ม รมณีโย วัดราชโพธิ์หงส์

Donated RM3000.00

For 10 Years (2016-2025)

7.
  วัดโพธิเจริญธรรม
รัฐเปอร์ลิส
1.
พระครูโอภาสประสิทธิคุณ วัดมัชฌิมาประสิทธิ  
2.
พระครูสิริธรรมวิเทศ วัดกูบังตีฆา  
3.
พระปลัดสาโรจน์ ธมฺมสาโร วัดสุวรรณคีรี  
4.
พระยุทธ์ เตชวโร สำนักสงฆ์ควนขนุน  
5.
พระมหาณรงค์ชัย ภูริปญฺโญ สำนักสงฆ์ทุ่งตง  
รัฐเซอร์ลางอร
1.
พระโสภณจริยาภรณ์ วัดพุทธไทยเชตวัน
RM10,000.00
2.
พระครูสิริปัญญาวุธ วัดแม่หลิว
3.
พระครูพุทธชโยดม วัดพุทธชยันตี
RM300.00
4.
พระดำ อปฺปกิจโจ วัดพรหมนิวาส
5.
พระครูสังฆรักษ์ประดับ ติสฺสโร วัดพุทธไทยเชตวัน
RM150.00
รัฐเปรัค
1.
พระครูสุวรรณธรรมพิทักษ์ วัดโพธิยาราม
RM 300.00
2.
  วัดสิริปุญญามรรคาราม
3.
พระอธิการชาลี จนฺทโสภโณ วัดเมฆประสิทธ์
4.
พระครูพิพิธพัฒนกิจสุนทร วัดสีตวนาราม
RM600.00
5.
  วัดอินทราวาส
รัฐอื่นๆ
1.
พระครูอุดมธรรมวิเทศ Utamayanamuni Buddhist Temple, Singapore.

Donated RM3000.00

For 10 Years (2013-2022)

รัฐกลันตัน
ที่
รายนาม
วัด
บริจาค
1.
พระครูสุวรรณวรานุกุล วัดพิกุลทองวราราม
RM300.00
2.
พระครูวิสุทธิธรรมรัตน์ วัดแจ้งพุทธาวาส
3.
พระครูเกษมธรรมวิภัชร วัดชลประชุมธาตุชนาราม
4.
พระครูสุทธศีลาภรณ์ วัดโคกสยาวนาราม
RM300.00
5.
พระครูวิเทศธรรมนาถ วัดมัชฌิมาราม
6.
พระครูพิพัฒน์อรรถกิจ วัดประชุมธาตุชาราม
7.
พระสวัสดิ์ ปิยวณฺโณ วัดใหม่สุวรรณคีรี
8.
พระครูสุวรรณวุฒิธร วัดพิกุลใหญ่
RM300.00
9.
พระดำรงค์ ฐิตจิตฺโต (รก.) วัดบางตะหวาศิลาลอย
10.
พระครูสุคนธรรมคุณ วัดสุคนธาราม
11.
พระครูพิศาลศุภกิจ วัดประชาจีนาราม
RM300.00
12.
พระสมุห์วาย จนฺทูปโม วัดโพธิวิหาร
RM300.00
13.
พระครูอุดมธรรมปฎิภาณ วัดอูตตมาราม
RM300.00
14.
พระมหามานพ อติโรจโน (รก) วัดโฆสการาม
 
15.
พระครูปัญญาวรธรรม วัดจีนประดิษฐาราม
 
16.
พระครูอดุลศักดิ์ อตุโล (รก) วัดจำปาแก้ว
17.
พระครูเมตตาธรรมาภรณ์ วัดอริยคีรี
18.
พระครูปทุมธรรมานันท์ วัดปทุมวิหาร
19.
พระอธิการทอง ธมฺมธโร (รก) วัดโพธิญาณพุทธธรรม
20.
พระมนูณ สงฺวุฑฺโฒ วัดพุทธทักษิณผาลุการาม

Copyright: MSBUDDHISTMONK.ORG