ประธาน/President
รองประธาน/Deputy President

 

พระครูปัญญาศาสนานุรักษ์

PHRA KHRU PANYASASANURAK

พระครูสุวรรณธรรมพิทักษ์

PHRA KHRU SUWANDHAMMAPHITHAK

พระครูโสภิจจริยาภรณ์

PHRA KHRU SOPHITCARIYAPHORN

เลขาธิการ/Honorary Secretary

พระครูอุดมธรรมปฏิภาณ

PRHA KHRU UDOMDHAMMAPATIPHAN

ผู้ช่วยเลขาธิการ/Hon. Asst. Secretary

พระครูสุวรรณวรานุกูล

PHRA KHRU SUWANWARANUKUL

พระมหานิพนธ์ โชติปญฺโญ

PHRA MAHA NIKPHON JOTIPANYO

เหรัญญิก/Honorary Treasurer
ผู้ช่วยเหรัญญิก/Hon. Asst. Treasurer

พระครูวชิรธรรมาภินันท์

PHRA KHRU VAJIRADHAMMAPHINAN

พระครูจันทธรรมสารคุณ

PHRA KHRU CANDADHAMMASARAKHUN

คณะกรรมการ/Committee Members

พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ

PHRA KHRU PHIPHATDHAMMAKIT

พระครูอุดมธรรมวิเทศ

PHRA KHRU UDOMDHAMMAVITHED

พระครูประทีปปัญญานุยุต

PHRA KHRU PRADIPPANYANUYUT

พระครูสมุห์สังข์ สิริจนฺโท

PHRA KHRU SAMUKSANG SIRICANDO

พระปลัดฐานะ วิสารโท

PHRA PALAD THANAK VISARADO

พระสมุห์ประยูร ปสนฺนจิตฺโต

PHRA SAMUK PRAJUN PASANNACITTO

พระใบฎีกาบุญลือ อนุตฺตโร

PHRA BAIDIKA BUNLE ANUTTARO

พระอธิการวาส สิริปญฺโญ

PHRA ATHIKARN VAS SIRIPANYO

พระครูวินัยธรมานัด ฐิตมโน

PHRA KHRU VINAITHORN MANAT THITAMANO

พระมหาคิ้ม รมณีโย

PHRA MAHA KHIM RAMANIYO

 

 

พระวาส อุชุโก

PHRA VAS UJUKO

 

 

 

คณะกรรมการดูแลทรัพย์สิน/Trustees

พระครูเกษมธรรมวิภัช

PHRA KHRU KASEMDHAMMALVIPHAT

พระปลัดสุนิล คมฺภีรปญฺโญ

PHRA PALAD NIL KHAMPHIRAPANYO

พระสมุห์เขียม ปญฺญาวโร

PHRA SAMUK KHIAM PANYAVARO

พระเมือง สุมโน

PHRA MEONG SUMANO

พระสมชาย อรินฺทโม

PHRA SOMCHAI ARINTHAMO

379, Jalan Masjid Negeri, 11600, Pulau Pinang, Malaysia
Copyright: MSBUDDHISTMONK.ORG
Webmaster: P.M. KHIM
Email: msbm@hotmail.com