ประธาน/President

พระพิศาลสมณกิจ

PHRA PHISALSAMANAKIT

รองประธาน/Deputy President

พระราชมงคลศีลคุณ

PHRA RAJMONGKHOLSILAKHUN

พระครูปัญญาศาสนานุรักษ์

PHRA KHRU PANYASASANURAK

พระโสภณจริยาภรณ์

PHRA SOPHONCARIYAPHORN

พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ

PHRA KHRU PHIPHATDHAMMAKIT

เลขาธิการ/Honorary Secretary

พระครูอุดมธรรมปฏิภาณ

PRHA KHRU UDOMDHAMMAPATIPHAN

ผู้ช่วยเลขาธิการ/Hon. Asst. Secretary

พระครูสุวรรณวรานุกูล

PHRA KHRU SUWANWARANUKUL

พระมหานิพนธ์ โชติปญฺโญ

PHRAMAHA NIKPHON JOTIPANYO

เหรัญญิก/Honorary Treasurer
ผู้ช่วยเหรัญญิก/Hon. Asst. Treasurer

พระมหาคิ้ม รมณีโย

PHRAMAHA KHIM RAMANIYO

พระครูวิศาลธรรมวิเทศ

PHRA KHRU VISALDHAMMAVITHET

คณะกรรมการ/Committee Members

 

 

พระครูจันทธรรมสารคุณ

PHRA KHRU CANTHADHAMMASARAKHUN

พระครูสังฆรักษ์อนงค์ อนงฺคโณ

PHRAKHRU SANGKHARAK ANONG ANANGKHANO

พระครูอุดมธรรมวิเทศ

PHRA KHRU UDOMTHAMMAVITHET

พระครูสังฆรักษ์ประดับ ติสฺสโร

PHRAKHRU SANGKHARAK PRADAP TISSARO

พระครูสังฆรักษ์กกไหว จนฺทูปโม

PHRA SANGKHARAK KOOK WAI CANTHUPAMO

พระครูวิสุทธิ์วิริยคุณ

PHRA KHRU VISUDVIRIYAKHUN

พระใบฎีกาวาส อุชุโก

PHRA BAIDIKA VAS UJUKO

พระครูวินัยธรสุเมธ สุเมธโส

PHRAKHRU VINAITHORN SUKMERD SUMETHASO

พระใบฎีกาฮอง ฐานวโร

PHRA BAIDIKA HONG THANAVARO

 

 

พระครูสุวรรณวุฒิธร

PHRA KHRU SUVANVUTTHITHORN

 

 

 

คณะกรรมการดูแลทรัพย์สิน/Trustees

พระสมุห์สมชาย อรินฺทโม

PHRAKHRU SAMUK SOMCHAI ARINTHAMO

พระครูวัชรจิตตาภิรม

PHRA KHRU VATCHARACITTAPHIROM

พระครูพุทธชโยดม

PHRA KHRU PHUTTHACHAYODOM

พระครูอาทรธรรมโฆษิต

PHRA KHRU ATHORDHAMMAKHOSIT

พระใบฎีกากริ่น กตปุญฺโญ

PHRA BAITIKA KRIN KATAPUNYO

พระใบฎีกาสมเทพ ชาตเมโธ

PHRA BAITIKA SOMTHEP CHATAMETHO

379, Jalan Masjid Negeri, 11600, Pulau Pinang, Malaysia
Copyright: MSBUDDHISTMONK.ORG
Webmaster: P.M. KHIM
Email: msbm@hotmail.com